مدیریت شرکت حسابداری مالیاتی

شرکت حسابداری مالیاتی چگونه رهبری بهتری در یک شرکت حسابداری مالیاتی باشیم. اداره یک شرکت حسابداری به طور ویژه­ای چالش برانگیز است. متفاوت از بسیاری از شرکتها، در حالی که CEO در رأس هرم افراد است، ساختار بسیاری از شرکتهای حسابداری به طور همکاری است، و رهبر اولین نفر در میان افرادی برابر است. به…